Nowy nabór dla firm. Cel? Zagospodarowanie terenów i obiektów zdegradowanych
Przewiń do artykułu
Menu

Twoja firma należy do sektora MŚP lub jest dużym przedsiębiorstwem? Planujesz inwestycję na terenach poprzemysłowych, pogórniczych lub zdewastowanych? To działanie może być dla Ciebie!


Działanie FESL.10.01 Wykorzystanie terenów zdegradowanych w celu rozwoju regionu poprzez inwestycje przedsiębiorstw zostanie uruchomione przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w styczniu. Jeżeli  planujesz inwestycję na terenach poprzemysłowych, pogórniczych czy zdewastowanych - działanie 10.01 to potencjalne źródło finansowania dla Ciebie.


Podstawowe informacje dotyczące działania 10.01

  • Źródło finansowania

Działanie finansowane z Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 - Fundusz Sprawiedliwej Transformacji.

  • Charakterystyka działania

Wsparciem objęte zostaną inwestycje polegające na zagospodarowaniu terenów i obiektów na terenach poprzemysłowych, zdewastowanych i zdegradowanych na cele gospodarcze, środowiskowe, społeczne, edukacyjne.

Wsparcie skierowane będzie na działania związane z zagospodarowaniem terenów poprzemysłowych, w tym w szczególności pogórniczych, obiektów przemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych, jak również ich adaptacja.

Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą musieli ubiegać się Wnioskodawcy wynosi 10 000 000,00 PLN. Wsparcie będzie miało charakter dotacji.

  • Informacje dodatkowe

Teren poprzemysłowy, zdewastowany, zdegradowany w ramach Priorytetu X Fundusze Europejskie na transformację FE SL 2021-2027, stanowi teren, który został poddany niekorzystnym dla ludzi lub środowiska przekształceniom lub zanieczyszczeniom, powodującym utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów i/lub obiektów w związku z realizowaną na nim lub oddziałującą na niego działalnością ludzką.

Tereny takie to w szczególności:

1) tereny poprzemysłowe, w tym pogórnicze, wskazane w bazie OPI TPP 2.0 i kolejnych aktualizacjach bazy;

2) tereny, które przestały być miejscem działalności przemysłowej (m.in. wydobycie węgla kamiennego, brunatnego, torfu i łupków bitumicznych, działalność branż przemysłu charakteryzujących się wysoką intensywnością emisji gazów cieplarnianych, branż powiązanych z sektorem górnictwa) lub przestały pełnić funkcje pomocnicze dla tej działalności, np. magazynowo-składowe, socjalne lub transportowe, łącznie z obszarami niedokończonych inwestycji przemysłowych;

3) tereny po zakończonej działalności przemysłowej, zaklasyfikowane obecnie lub uprzednio w ewidencji gruntów i budynków do terenów przemysłowych, kolejowych, wojskowych wraz z terenami, które przestały pełnić funkcje pomocnicze dla tych działalności;

4) tereny niezurbanizowane, wymagające łagodzenia negatywnych skutków oddziałującej na nie w przeszłości bądź obecnie działalności przemysłowej. Będą to w szczególności zlikwidowane szyby, hałdy/składowiska, nieczynne osadniki, bocznice kolejowe, wyrobiska, tereny niestabilne z uwagi na wcześniejsze wydobycie bądź składowanie odpadów np. górniczych, tereny o zanieczyszczonym gruncie.

W celu wykorzystania endogenicznych potencjałów ww. podregionów górniczych, możliwe będzie nadanie nowych funkcji terenom i obiektom poprzemysłowym również na takie cele jak kulturalne, rekreacyjne, sportowe czy turystyczne, pod warunkiem wykazania realizacji co najmniej jednego celu - gospodarczego, środowiskowego, społecznego lub edukacyjnego. Tereny te nie będą mogły być przeznaczone na działalność produkcyjną Wnioskodawcy (przez działalność produkcyjną należy rozumieć produkcję produktów, a nie świadczenie usług).

Wsparciem będzie objęta istniejąca infrastruktura. Zatem do wsparcia nie będą kwalifikowały się projekty polegające na nabyciu gruntu niezabudowanego i budowy na nim nowej infrastruktury.

  • Dla kogo?

Beneficjentami dotacji są przedsiębiorstwa MŚP oraz duże przedsiębiorstwa.

  • Poziom dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 85% (większość działań inwestycyjnych to jednak niższe poziomy wsparcia - zostaną określone w ogłoszeniu o naborze do działania).

  • Rodzaj dofinansowania

Dotacja

  • Terminy naboru

Rozpoczęcie naboru - prawdopodobnie styczeń 2024.


Zapraszamy do współpracy!

Planergia Sp. z o.o. to zespół doświadczonych konsultantów i analityków posiadających duże doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania ze środków pomocowych UE oraz opracowywaniu dokumentów strategicznych. Podstawowe fakty dotyczące zespołu konsultantów działających obecnie w ramach Planergii przedstawiają się następująco:

  • Ponad 450 projektów dla firm i samorządów w całej Polsce,
  • Wartość zrealizowanych projektów: około 1,5 mld zł,
  • Wartość pozyskanych środków: ponad 500 mln zł.

 

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
Planergia

Planergia to zespół doświadczonych konsultantów i analityków posiadających duże doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania ze środków pomocowych UE oraz opracowywaniu dokumentów strategicznych. Kilkaset projektów o wartości ponad 1,5 mld zł to nasza wizytówka.

Planergia to także dopracowane eko-kampanie, akcje edukacyjne i informacyjne, które planujemy, organizujemy, realizujemy i skutecznie promujemy.

info@planergia.pl